MARKS-ENGELS - Yapıtlar                                               Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


e-posta: Kurtuluş-Cephesi DergisiKarl Marks ve Friedrich Engels’in yapıtlarından derlenen Selected Works (Volume Two, Progress Publishers, Moscow 1969) adlı kitap, Sevim Belli, Alaattin Bilgi, Güneş Özdural, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafından (her metin ayrı ayrı olmak üzere) dilimize çevrilmiş ve Sol Yayınları tarafından, Seçme Yapıtlar, İkinci Cilt, adı ile, Temmuz 1977 tarihinde, Ankara’da, İlkyaz Basımevi’nde dizdirilip bastırılmıştır. ([ ] içindeki sayfa sayıları özgün metne aittir.)

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Seçme Yapıtlar 2 (1.431 KB)

İÇİNDEKİLER

 

 
     

11

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİNİN KURULUŞ ÇAĞRISI

Karl Marx

21

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİ GENEL TÜZÜĞÜ

Karl Marx

25

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI ABRAHAM LİNCOLN'A

Karl Marx

28

PROUDHON ÜZERİNE (J. B. Schweitzer'e Mektup)

Karl Marx

37

ÜCRET, FİYAT VE KÂR

Karl Marx

37   [Giriş]
38       I. [Üretim ve Ücret]
40       II. [Üretim, Ücret, Kâr]
49       III. [Ücret ve Para Dolaşımı]
53       IV. [Arz ve Talep]
55       V. [Ücret ve Fiyat]
57       VI. [Değer ve Emek]
66       VII. İşgücü
69       VIII. Artı-Değer Üretimi
71       IX. Emeğin Değeri
73       X. Kâr, Bir Metaı Değerinden Satmakla Elde Edilir
74       XI. Artı-Değerin Ayrıştığı Çeşitli Bölümler
77       XII. Kârlar, Ücretler ve Fiyatlar Arasındaki Genel İlişki
79       XIII. Ücretleri Yükseltmek ya da Düşmelerine Karşı Koymak Yolundaki Bellibaşlı Girişimler
85       XIV. Sermaye ile Emek Arasındaki Mücadele ve Bunun Sonuçları

92

GEÇİCİ GENEL KONSEY DELEGELERİNE TALİMATLAR. ÇEŞİTLİ SORUNLAR

Karl Marx

103

KAPİTAL'İN BİRİNCİ CİLDİNİN ALMANCA BİRİNCİ BASKISINA ÖNSÖZ

Karl Marx

109

KAPİTAL'İN BİRİNCİ CİLDİNİN ALMANCA İKİNCİ BASKISINA SONSÖZ

Karl Marx

120

KAPİTAL

Karl Marx

120

  Sekizinci Kısım. - İlkel Birikim

120

      Yirmialtınci Bölüm. - İlkel Birikimin Sırrı

124

      Yirmiyedinci Bölüm. - Tarımsal Nüfusun Topraksızlaştırılması

142

      Yirmisekizinci Bölüm. - 15. Yüzyılın Sonundan İtibaren Mülksüzleştirilenlere
Karşı Kanlı Yasalar. Ücretlerin, Parlamento Yasalarıyla Düşürülmeye Zorlanması

151

      Yirmidokuzuncu Bölüm. - Kapitalist Çiftçinin Doğuşu

153

      Otuzuncu Bölüm. - Tarımsal Devrimin Sanayi Üzerindeki Tepkisi. Sanayi Sermayesi İçin İç Pazarın Yaratılması

158

      Otuzbirinci Bölüm. - Sanayici Kapitalistin Doğuşu

170

      Otuzikinci Bölüm. - Kapitalist Birikimin Tarihsel Eğilimi

174

MARX'IN KAPİTAL

Friedrich Engels

183

KAPİTAL'İN İKİNCİ CİLDİNE ÖNSÖZ'DEN

Friedrich Engels

187

BİRLEŞİK DEVLETLER ULUSAL İŞÇİ BİRLİĞİNE ÇAĞRI

Karl Marx

190

ALMANYA'DA KÖYLÜ SAVAŞI'NA ÖNSÖZ

Friedrich Engels

190

      1870 Tarihli İkinci Baskıya Önsöz

199

      1875 Tarihli Üçüncü Baskı İçin 1870 Tarihli Önsöze Ek

207

ULUSLARARASI İŞÇİ BİRLİĞİ GENEL KONSEYİNDEN CENEVRE'DEKİ RUS KESİMİNİN KOMİTE ÜYELERİNE Karl Marx

209

GİZLİ YAZIŞMA

Karl Marx

213

FRANSA'DA İÇ SAVAŞ

Karl Marx

213

      Friedrich Engels'in Girişi

227

      Uluslararası İşçi Birliği Genel Konseyinin Fransız-Alman Savaşı Üzerine Birinci Çağrısı

232

      Uluslararası İşçi Birliği Genel Konseyinin Fransız-Alman Savaşı Üzerine İkinci Çağrısı

241

F r a n s a' d a   İ ç   S a v a ş

241       I
252       II
260       III
277       IV
290       Notlar
290       I
291       II

294

İŞÇİ SINIFININ SİYASAL EYLEMİ ÜZERİNE

Friedrich Engels

296

ENTERNASYONAL İÇİNDEKİ SAHTE BÖLÜNMELER Karl Marx ve Friedrich Engels

341

18 MART 1871 KOMÜNÜNÜN YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAK İÇİN YAPILAN MİTİNGDE ALINAN KARARLAR

343

TOPRAĞIN ULUSALLAŞTIRILMASI

Karl Marx

347

LAHEY'DE YAPILAN GENEL KONGRE KARARLARINDAN

Karl Marx ve Friedrich Engels

349

LAHEY KONGRESİ

Karl Marx

352

KONUT SORUNU

Friedrich Engels

352

      İkinci Baskıya Önsöz

364

K o n u t   S o r u n u

364       Birinci Kısım. - Proudhon Konut Sorununu Nasıl Çözüyor
386       İkinci Kısım. - Burjuvazi Konut Sorununu Nasıl Çözüyor
386           I
401           II
417           III
421       Üçüncü Kısım. - Proudhon ve Konut Sorunu Üzerine Ek
421           I
427           II
436           III
441           IV

448

OTORİTE ÜZERİNE

Friedrich Engels

453

BLANKİCİ KOMÜN MÜLTECİLERİNİN PROGRAMI

Friedrich Engels

462

RUSYA'DAKİ TOPLUMSAL İLİŞKİLER ÜZERİNE

Friedrich Engels

490

BAKUNİN'İN DEVLET VE ANARŞİ KİTABI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERDEN

Karl Marx

 

 

 

493

M E K T U P L A R Karl Marx ve Friedrich Engels

493

Marx'tan Hanover'deki L. Kugelman'a

498

Marx'tan Hanover'deki L. Kugelmann'a

500

Marx'tan Hanover'deki L. Kugelmann'a

502

Marx'tan Hanover'deki L. Kugelmann'a

503

Marx'tan Hanover'deki L. Kugelmann'a

504

Marx'tan New York'taki F. Bolte'a

507

Engels'ten Milano'daki T. Cuno'ya

514

Engels'ten Hubertusburg'daki A. Bebel'e

518

Engels'ten Hoboken'deki F. A. Sorge'ye

 

520

Açıklayıcı Notlar

564

Adlar Dizini

583

Konu Dizini