Marks-Engels
Lahey'de Yapılan Kongre Kararlarından
2-7 Eylül 1872 [245]


Marx ve Engels tarafından hazırlanmıştır.
Bir broşür olarak Resolutions du congrès général tenu à la Haye du 2 au 7 semptembre 1872, Londres 1872'de, ve Le Emancipation'un 2 Kasım 1872 tarihli 72. sayısında ve The International Herald'ın 14 Aralık 1872 tarihli 37. sayısında yayınlanmıştır.

[Türkçe'ye çevirisi, Marks-Engels: Seçme Yapıtlar, Cilt: II, s: 347-348, Birinci Baskı, Sol Yayınları, Temmuz 1977]

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
e-posta: Kurtuluş-Cephesi DergisiLAHEY'DE YAPILAN GENEL KONGRE KARARLARINDAN
2-7 EYLÜL 1872[244]

I
TÜZÜK KONUSUNDA KARAR


      Londra Konferansının (Eylül 1871)[203] IX. Kararının içeriğini özetleyen aşağıdaki madde, 7 . Maddeden sonra gelmek üzere, Tüzüğe dahil edilecektir.
      Madde
7 a. Proletarya, mülk sahibi sınıfların kolektif gücüne karşı mücadelesinde, ancak mülk sahibi sınıflar tarafından kurulmuş eski partiler karşısında ayrı bir siyasal parti haline gelirse, bir sınıf olarak davranabilir.
      Proletaryanın siyasal bir parti haline gelmesi, toplumsal devrimin ve onun nihai hedefinin, sınıfların kaldırılmasının, zaferinin güvence altına alınması için vazgeçilmezdir.
      İşçi sınıfının, iktisadi mücadele ile zaten sağlanmış olan güçbirliği, bu sınıfın elinde, kendisini sömürenlerin siyasal [sayfa 347] iktidarına karşı mücadelesinde de bir manivela olmalıdır.
      Toprak ve sermaye beyleri, iktisadi tekellerini savunmak ve sürdürmek ve emeği köleleştirmek için, hep siyasal ayrıcalıklarından yararlandıklarına göre, proletaryanın büyük görevi siyasal iktidarı ele geçirmek olmaktadır.
      5 Aleyhte, 8 çekimsere karşı 29 oyla kabul edilmiştir... [sayfa 348] 
      Marx ve Engels tarafından hazırlanmıştır
     
      Bir broşür olarak Resolutions du congrès
      général tenu à
la Haye du
      2 au 7 semptembre 1872,
      Londres 1872'de, ve Le Emancipation'un
      2 Kasım 1872 tarihli 72. sayısında
      ve The International Herald'ın
      14 Aralık 1872 tarihli
      37. sayısında
      yayınlanmıştırDipnotlar

[203] Birinci Enternasyonalin Londra Konferansı 17-23 Eylül 1871 tarihleri arasında toplandı. Konferans, Paris Komününün yenilgiye uğramasından sonra, Enternasyonal üyeleri üzerinde amansız bir baskı olduğu sırada yapıldığı için, üye sayısı epey azdı: konferansa 22 delege katılmıştı, bunlardan 10'unun oy ve söz hakkı, 10'unun da yalnızca söz hakkı vardı. Delege gönderememiş olan ülkeler, bu ülkelerin Genel Konseydeki sekreterleri tarafından temsil olunuyordu. Marks Almanya'yı, Engels de İtalya'yı temsil ediyorlardı.
      Londra Konferansı, Marks ve Engels'in bir proleter partinin kurulması yolunda girişmiş oldukları mücadelede önemli bir aşama olmuştur. Konferans "İşçi Sınıfının Siyasal Eylemi"ne ilişkin bir karar kabul etti. Bu kararın temel bölümü, Enternasyonalin Lahey Kongresinin kararı uyarınca, Uluslararası İşçi Birliğinin Genel Tüzüğüne alındı. Konferans kararlarında proleter partinin birçok önemli taktik ve örgütsel ilkeleri formüle edilmekteydi. Bu ilkeler, sekterliğe ve reformizme ağır darbeler indirmiştir. Londra Konferansı, anarşizm ve oportünizm karşısında proleter partizanlığın ilkelerinin yüceltilmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. -294, 309, 347, 350.
[244] Uluslararası İşçi Birliğinin Lahey Kongresi 2-7 Eylül 1872 tarihleri arasına yapıldı. Aralarında kongrenin bütün çalışmalarını yönlendiren Marks ve Engels'in de bulunduğu 15 ulusal örgütten 65 delege katıldı. Kongre, Marks'ın, Engels'in ve yandaşlarının işçi sınıfı hareketi içersindeki her türden küçük-burjuva sekterliğine karşı yıllardır yürüttükleri mücadelenin doruğuna ulaşmasına tanık oldu. Anarşistlerin sekter eylemleri suçlandı ve önderleri Enternasyonal'den atıldılar. Lahey Kongresi'nin kararları çeşitli ülkelerde işçi sınıfının bağımsız siyasal partilerinin kurulmasına giden yolu açmış oldu. -347, 516, 518.


Sayfa başına gidiş