SANATA DEVRİMCİ BAKIŞ
Anadolu Sanat
Sanat Tarihi ve Yazın
Ozanlar ve Dizeleri
Yazarlar ve Romanlar
Resim Ustaları
Müzik ve Eserler
Epik Tiyatro
Siyasal Sinema
Çocuk Kitapları
Teorik Bilgi Kaynakları
Siyasal Yazılar
Görüntüler
Bağlantılar  "Sanatsal yetinin sadece belli bireylerde yoğunlaşması, ve buna mahkum geniş kitlelerde bu yetinin baskıda tutulması, işbölümünün sonuçlarından biridir. Bir takım toplumsal koşullar altında herkes birer yetkin ressam olduğunu düşünsek bile bu herkesin aynı zamanda özgün bir ressam da olabileceği ihtimalini açıkta bırakmazdı hiçbir zaman; demek ki, burada bile "insani" emek ile "benzersiz" emek arasındaki ayrım sonuçta düpedüz anlamsızlığa varmaktadır. Her ne kadar, toplumun komünist bir düzen içinde örgütlenişiyle birlikte, sanatçının bütün bütüne işbölümünden ötürü bölgesel ve ulusal sınırlılıkla bağlı kalışı kadar, bireyin kendisini sadece bir ressam, bir heykeltıraş vb. haline getiren, belirli bir sanata bağlı kalışı da ortadan kalkar; sanatçı adı onun mesleki gelişmesinin sınırlılığını gösterir sadece. Komünist bir düzende, ressamlar yoktur, başka etkinliklerinin yanısıra resimle de uğraşan insanlar vardır."

Marks-Engels,
Alman İdeolojisi.
Militan Sinema Örneği: İTALYA'DA MÜCADELE
            "İtalya'da Mücadele" bütün olarak burjuva kökenli genç bir militanın, bilinç ve davranışlarına işlemiş hakim sınıf ideolojisinin tutsaklığından kurtulurken savaştığı zorluklar üzerine, bilerek kuramsal ve didaktik olarak yapılmış bir filmdir.
SİNEMA VE DİYALEKTİK
            Eğlence veya sanat, ön plana alan burjuva filmlerinin seyircisi, ideolojik analizlerden ya da burjuva bireyciliğine karşı savaş çağrısından kesinlikle hoşlanmayacaktır. Ve itirazlarını sıralamaya başlayacaktır: Ya çok kutsal estetiğin dokunulmazlığına sığınıp "Politikanın sanatta yeri yoktur ya entellektüel havasını takınıp "bu düşünceleri tartışmayı çok isterim ama azizim lütfen işe sloganları karıştırmayın"ı ya da en sonunda eğlenceye düşkünlüğünün köleliğinide "çok sıkıcı" diyecektir. Ama bu yan çizmelerin hepsı burjuva bilincinin. statükoya meydan okuyan açılımlardan kaçışını akıl gereği gibi gösterme çabalarını da sergiler. Bu sorunlarla başka yerlerde sanki hiç yüz yüze gelmemisçesıne, sanatta yüz yüze getirilmelerine içerleyip ve kızgınlıklarını kendi açılarından haklı görerek sık sık filmi yarııda terkederler.
MİLİTAN SİNEMA MI, SİYASAL SİNEMA MI?
            “Militan sinema” ya da “siyasal sinema” kavramı çoğu zaman bulanık bir biçimde kullanılıyor. Bu kavram, sinemacıların siyasal kavga içinde, özellikle işçi sınıfının etrafında kümelenmiş olan toplumsal ve siyasal güçlerin yanında bir yer alma, onların haklı mücadelelerine ve toplumu değiştirici eylemlerine katkıda bulunabilmek için filmlerden yararlanma dileğiyle ortaya çıkıyor.
DÜŞÜNCE TARİHİ
            DÖRT BİN YILLIK DÜŞÜNCE,
            SANAT VE BİLİM TARİHİNİN KLASİK YAPITLARI ÜZERİNE
            ELEŞTİREL İNCELEME – Orhan Hançerlioğlu
            "Milyonlarca yıl önce, gök boşluğunda sıcak bir gaz bulutu belirdi. Bu bulut, uzun bir gelişme sonunda dünyamız olacak. Biz insanlar, acı ve tatlı bütün serüvenlerimizi onun üstünde yaşayacağız: Öykümüz, güneşin parlak ışıkları altında renklenen bu bulutla başlıyor..."

    Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında: Düşünce Tarihi (2.390 KB)


     Biz, Anadolu Sanat olarak, proletaryanın “sa- nat” temsilcisi olduğu- muzu iddia etmiyoruz. “Sanat temsilcisi” iddia- sında bulunmadığımız gibi, proletarya sanatının yaratıcısı ve üreticisi olduğumuzu da iddia etmiyoruz.
     Bizim bütün iddiamız, sanat ve kültür etkinlikle- rinin proletaryanın müca- delesinin, onun öncülü- ğünde gerçekleştirilen anti-emperyalist kurtuluş mücadelesinin yanında ve içinde yer alması gerek- tiğidir.