Teorik Bilgi Kaynakları
TEMEL M-L KAYNAKLAR
Marks-Engels: K o m ü n i s t   M a n i f e s t o
Marks-Engels: Alman İdeolojisi
Marks-Engels: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı
K. Marks: Feuerbach Üzerine Tezler
K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)
K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i
K. Marks: Fransa'da İç Savaş
K. Marks: Gotha Programının Eleştirisi
K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz
K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: I
K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: II
K. Marks: K A P İ T A L, Cilt: III
Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 1
Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 2
Marks-Engels: SEÇME YAPITLAR, Cilt: 3
F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim
F. Engels: Anti-Dühring
F. Engels: Köylüler Savaşı
F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu
F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi
Lenin: Ne Yapmalı?
Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım Geri
Lenin: İki Taktik
Lenin: Tarımda Kapitalizm
Lenin: İşçi Sınıfı ve Köylülük
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III

DİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİZM
Marks-Engels:
Komünist Manifesto
Stalin: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm
Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri
F. Engels: Anti-Dühring
K. Marks: İlkel Toplum, Köleci Toplum, Feodal Toplum
Zubritski vd.: Kapitalist Toplum
Marks-Engels: Alman İdeolojisi

EKONOMİ-POLİTİK
Nikitin:
Ekonomi-Politik
K. Marks: Kapital I-II-III
Lenin: Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi - Giriş
Lenin: Emperyalizm
F. Engels: Anti-Dühring
K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye
K. Marks: Ücret, Fiat ve Kâr
Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I (Birinci Bölüm)
Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekanizması (TİB Yayınları, No: 9)

DEVLET NEDİR?
F. Engels:
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
F. Engels: Anti-Dühring (Zor Teorisi Bölümü)
Lenin: Devlet ve İhtilâl
K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire'i
K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)
K. Marks: Fransa'da İç Savaş
S. W. Moore: Devlet Kuramı
Oligarşi Nedir?

DEVRİM NEDİR?

Stalin: Leninizmin İlkeleri
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim-I
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III
F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı Devrim
Lenin: İki Taktik
Lenin: Marksizm ve Ayaklanma
Lenin: Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler
Lenin: Gerilla Savaşı
Lenin: Nisan Tezleri-Ekim Devrimi
Lenin: Proleterya Devrimi ve Dönek Kautsky
Lenin: Sosyalizm ve Savaş
Lenin: "Sol" Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı
Lenin: Marx-Engels-Marksizm

ÖRGÜTLENME ÜZERİNE
Lenin:
Nereden Başlamalı?
Lenin: Bir Yoldaşa Mektup
Lenin: Ne Yapmalı?
Lenin: Bir Adım İleri, İki Adım Geri
SBKP (B) Tarihi
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim-I
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III

DEVRİMCİ MÜCADELE VE BİÇİMLERİ
Clausewitz:
Savaş Üzerine
Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı
Giap: Halk Savaşının Askeri Sanatı
Che Guevara: Siyasal Yazılar
Che Guevara: Gerilla Savaşı
Che Guevara: Gerilla Savaşı: Bir Yöntem
R. Debray: Devrimde Devrim
J. Quartim: R. Debray'ın Eleştirisi
W. Pomeroy: Gerilla Savaşı ve Marksizm
Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III
Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I
Gaby Weber: Gerilla Bilanço Çıkarıyor



BAĞLANTI:
Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası