MARKS-ENGELS - Yapıtlar                                               Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


e-posta: Kurtuluş-Cephesi DergisiKarl Marx ve Friedrich Engels'in yapıtlarından derlenen Selected Works (Volume One, Progress Publishers, Moscow 1969) adlı kitap, Muzaffer Ardos, Sevim Belli, Ahmet Kardam ve Kenan Somer tarafından (her metin ayrı ayrı olmak üzere) dilimize çevrilmiş ve Sol Yayınları tarafından, Seçme Yapıtlar, Birinci Cilt, adı ile, Aralık 1976 tarihinde, Ankara'da, İlkyaz Basımevi'nde dizdirilip bastırılmıştır.

Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.
kurcep@gmx.net

Özgün biçimiyle Acrobat Reader formatında:
Seçme Yapıtlar 1 (1.693 KB)

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sol Yayınları'nın Notu

 
     

11

FEUERBACH ÜZERİNE TEZLER

Karl Marx

15

FEUERBACH. MATERYALİST VE İDEALİST ANLAYIŞLARIN KARŞITLIĞI
(Alman İdeolojisi'nin Birinci Bölümü)
Karl Marx ve Friedrich Engels

98

KOMÜNİZMİN İLKELERİ

Friedrich Engels

118

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

Karl Marx ve Friedrich Engels

118

      1872 Almanca Baskıya önsöz

 

120

      1882 Rusça Baskıya Önsöz

 

121

      1883 Almanca Baskıya önsöz

 

122

      1890 Almanca Baskıya önsöz

 

126

      1892 Lehçe Baskıya Önsöz

 

128

      1893 İtalyanca Baskıya Önsöz

 

131

K o m ü n i s t   P a r t i   M a n i f e s t o s u

 
132           I. Burjuvalar ve Proleterler
145           II. Proleterler ve Komünistler
155           III. Sosyalist ve Komünist Yazın
155              1. Gerici Sosyalizm
155                 A. Feodal Sosyalizm
157                 B. Küçük-Burjuva Sosyalizmi
159                 C. Alman Sosyalizmi ya da "Hakiki" Sosyalizm
162              2. Tutucu Sosyalizm ya da Burjuva Sosyalizmi
163              3. Eleştirel-Ütopik Sosyalizm ve Komünizm
167           IV. Komünistlerin Mevcut Çeşitli Muhalefet Partileri Karşısındaki Konumları

169

BURJUVAZİ VE KARŞI-DEVRİM. İkinci Makale

Karl Marx

174

ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE

Karl Marx

174

      Friedrich Engels'in Giriş'i

 

184

Ü c r e t l i   E m e k   v e   S e r m a y e  

213

MERKEZ KOMİTESİNİN KOMÜNİST BİRLİĞE CAĞRISI

Karl Marx ve Friedrich Engels

226

FRANSA'DA SINIF SAVAŞIMLARI 1848-1850

Karl Marx

226

      Friedrich Engels'in Giriş'i

 

249

F r a n s a ' d a   S ı n ı f   S a v a ş ı m l a r ı

 
250       I. Haziran 1848 Yenilgisi
276       II. 13 Haziran 1849
311       III. 13 Haziran 1849'un Sonuçları
347       IV. 1850 Yılında Genel Oy Sisteminin Yürürlükten Kaldırılması

363

ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM

Friedrich Engels

363       I. Devrim Patlak Verdiği Sırada Almanya
372       II. Prusya Devleti
382       III. Öbür Alman Devletleri
387       IV. Avusturya
393       V. Viyana Ayaklanması
397       Vl. Berlin Ayaklanması
401       VII. Frankfurt Ulusal Meclisi
406       VIII. Polonyalılar, Çekler ve Almanlar
410       IX. Panslavizm, Schleswig-Holstein Savaşı
414       X. Paris Ayaklanması. Frankturt Meclisi
418       XI. Viyana Ayaklanması
424       XII. Viyana'nın Baskınla Alınışı. Viyana İhaneti
431       XIII. Prusya Kurucu Meclisi. Ulusal Meclis
436       XIV. Düzenin Yeniden Kurulması. Diyet ve Meclis
441       XV. Prusya'nın Zaferi
445       XVI. Ulusal Meclis ve Hükümetler
449       XVII. Ayaklanma
453       XVIII. Küçük-Burjuvalar
458       XIX. Ayaklanmanın Sonu

464

KOLONYA'DA KOMÜNİSTLERİN YARGILANMASI

Friedrich Engels

472

LOUİS BONAPARTE'IN 18 BRUMAİRE'İ

Karl Marx

472

      Yazarın Almanca İkinci Baskıya Önsözü

 

474

      Friedrich Engels'in Üçüncü Almanca Baskıya Önsözü

 

477

L o u i s   B o n a p a r t e' i n   1 8   B r u m a i r e'i

 
477       I
487       II
500       III
516       IV
528       V
548       VI
569       VII

589

HINDİSTAN'DA İNGİLİZ EGEMENLİĞİ

Karl Marx

597

HİNDİSTAN'DAKİ İNGİLİZ EGEMENLİĞİNİN GELECEKTEKİ SONUÇLARI

Karl Marx

604

PEOPLE'S PAPER'IN YILDÖNÜMÜNDE YAPILAN KONUŞMA

Karl Marx

607

EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI'YA ÖNSÖZ

Karl Marx

613

KARL MARX'IN EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI'SI

Friedrich Engels

     

624

M E K T U P L A R

Karl Marx

624

Marx'tan Paris'teki P. V. Annekov'a

 

637

Marx'tan New-York'taki J. Weydemeyer'e

 

637

Marx'tan Manchester'deki Engels'e

 

639

Marx'tan Ryde'ki Engels'e

 
     

641

Açıklayıcı Notlar

 

684

Adlar Dizini

 

701

Konu Dizini