Tüm Kitapların Listesi                     Kurtuluş Cephesi İnternet Sayfası


e-posta:

Tüm Kitapların Listesi
Özgün Formatlarıyla
Mahir Çayan
THKP-C/HDÖ
Kurtuluş-Cephe
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Eriş Yayınları
Marks-Engels Arşivi
V. İ. Lenin Arşivi
J. Stalin Arşivi
Mao Zedung Arşivi
Giap/Che Guevara Arşivi
Ekonomi-Politik ve Felsefe


Karl Marks
K. MARKS
Friedrich Engels
F. ENGELS
V.İ.Lenin
V. İ. LENİN
J. Stalin
J. STALİN
Mao Zedung
MAO
Giap
GİAP
Che Guevara
CHE
Mahir Çayan
MAHİR ÇAYAN
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖİdeolojik-Politik Eğitim İçin Kaynaklar
Son güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2021

1   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -1

2   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -2

3   

Marks-Engels: Seçme Yapıtlar -3

4   

Marks-Engels: Komünist Manifesto

5   

Marks-Engels: Kutsal  Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi

6   

Marks-Engels: Doğu  Sorunu [Türkiye]

7   

Marks-Engels: Alman İdeolojisi

8   

Marks-Engels: Merkez Komitesinin Komünist Birliğe Çağrısı

9   

Marks-Engels: Lahey'de Yapılan Genel Kongre Kararlarından

10   

Marks-Engels: Enternasyonal içindeki Sahte Bölünmeler

11   

Marks-Engels: Uluslararası İşçi Birliğinin Kuruluş Çağrısı

12   

Marks-Engels: Mektuplar

13   

Marks-Engels-Lenin: Kadın ve Aile

14   

K. Marks: Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi

15   

K. Marks: 1844 Elyazmaları-Ekonomi Politik ve Felsefe

16   

K. Marks: Feuerbach Üzerine Tezler

17   

K. Marks: Felsefenin Sefaleti

18   

K. Marks: Fransa'da Sınıf Savaşımları (1848-1850)

19   

K. Marks: Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i

20   

K. Marks: Fransa'da İç Savaş

21   

K. Marks: Gotha Programının Eleştirisi

22   

K. Marks: Grundrisse,   Birinci Kitap

23   

K. Marks: Grundrisse,   İkinci Kitap

24   

K. Marks: KAPİTAL, Cilt: I

25   

K. Marks: KAPİTAL, Cilt: II

26   

K. Marks: KAPİTAL, Cilt: III

27   

K. Marks: Artı-Değer   Teorileri - Birinci Kitap

28   

K. Marks: Artı-Değer   Teorileri - İkinci Kitap

29   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliği

30   

K. Marks: Hindistan'da İngiliz Egemenliğinin Gelecekteki Sonuçları

31   

K. Marks: People's Paper'ın Yıldönümünde Yapılan Konuşma

32   

K. Marks: Ücretli Emek ve Sermaye

33   

K. Marks: Ücret, Fiyat ve Kâr

34   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı

35   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'ya Önsöz

36   

K. Marks: Ekonomi Politiğin Eleştirisine Giriş

37   

K. Marks: Burjuvazi ve Karşı-Devrim

38   

K. Marks: Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

39   

K. Marks: 18 Mart 1871 Komününün Yıldönümünü Kutlamak İçin Yapılan Mitingde Alınan Kararlar

40   

K. Marks: Toprağın Ulusallaştırılması

41   

K. Marks: Lahey Kongresi

42   

K. Marks: Proudhon Üzerine

43   

F. Engels: Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim

44   

F. Engels: Anti-Dühring

45   

F. Engels: Doğanın   Diyalektiği

46   

F. Engels: Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm

47   

F. Engels: Köylüler Savaşı

48   

F. Engels: Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu

49   

F. Engels: Tarihte Zorun Rolü

50   

F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

51   

F. Engels: Otorite Üzerine

52   

F. Engels: Blankici Komün Mültecilerinin Programı

53   

F. Engels: Konut Sorunu

54   

F. Engels: Ludwig Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu

55   

F. Engels: Karl Marks'ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'sı

56   

F. Engels: Marks'ın Kapital'i

57   

F. Engels: İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu

58   

F. Engels: Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü

59   

F. Engels: Maddi Nedenlerden Çıkartılmış Piyade Taktiği

60   

F. Engels: Feodalitenin Çöküşü ve Burjuvazinin Yükselişi

61   

F. Engels: Rusya'daki Toplumsal İlişkiler Üzerine

62   

F. Engels: Komünizmin İlkeleri

63   

F. Engels: 1891 Sosyal-Demokrat Program Tasarısının Eleştirisi

64   

F. Engels: Karl Marks

65   

F. Engels: Marks'ın Mezarı Başındaki Konuşma

66   

V. İ. Lenin "Halkın Dostları" Kimlerdir?

67   

V. İ. Lenin Nereden Başlamalı?

68   

V. İ. Lenin

Where To Begin? [English]

69   

V. İ. Lenin Ne   Yapmalı?

70   

V. İ. Lenin Devrimci Maceracılık

71   

V. İ. Lenin Bir Yoldaşa Mektup

72   

V. İ. Lenin Bir   Adım   İleri,   İki   Adım   Geri

73   

V. İ. Lenin İki Taktik (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin iki Taktiği)

74   

V. İ. Lenin Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı

75   

V. İ. Lenin

Sosyalizm ve Din

76   

V. İ. Lenin Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler

77   

V. İ. Lenin Gerilla Savaşı

78   

V. İ. Lenin

Guerrilla Warfare [English]

79   

V. İ. Lenin

Materyalizm  ve  Ampiryokritisizm

80   

V. İ. Lenin

Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

81   

V. İ. Lenin Rusya'da Parti-İçi Savaşımın Tarihsel Anlamı

82   

V. İ. Lenin Avrupa İşçi Hareketi İçindeki Ayrılıklar

83   

V. İ. Lenin Marksizmin Tarihsel Gelişmesinin Bazı Özellikleri

84   

V. İ. Lenin Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma

85   

V. İ. Lenin Rus Sosyal-Demokrat Hareketi İçindeki Reformculuk

86   

V. İ. Lenin İşçi Sınıfı ve Yeni-Maltusçuluk

87   

V. İ. Lenin

Ulusal Sorun Üzerine Tezler

88   

V. İ. Lenin

"Ulusal-Kültürel" Özerklik

89   

V. İ. Lenin İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması

90   

V. İ. Lenin Ölü Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm

91   

V. İ. Lenin

Karl Marks

92   

V. İ. Lenin

Karl Marx [English]

93   

V. İ. Lenin

Friedrich Engels

94   

V. İ. Lenin

Friedrich Engels [English]

95   

V. İ. Lenin

Diyalektik Sorun Üzerine

96   

V. İ. Lenin

On The Question of Dialectics [English]

97   

V. İ. Lenin Sosyalizm ve Savaş

98   

V. İ. Lenin       RSDİP'nin Ulusal Programı

99   

V. İ. Lenin

      Ulusal Sorun Üzerine Eleştirici Notlar

100   

V. İ. Lenin       Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

101   

V. İ. Lenin

      Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine

102   

V. İ. Lenin

      Ulusal Politika Üzerine

103   

V. İ. Lenin       Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)

104   

V. İ. Lenin

      Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti

105   

V. İ. Lenin

      Ulusal Sorun Üzerine Söylev

106   

V. İ. Lenin       Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı

107   

V. İ. Lenin

      Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu

108   

V. İ. Lenin       ["Özerkleştirme" Üzerine Notlar]

109   

V. İ. Lenin Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm

110   

V. İ. Lenin Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

111   

V. İ. Lenin Proletarya Devriminin Askeri Programı

112   

V. İ. Lenin

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme

113   

V. İ. Lenin

Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm

114   

V. İ. Lenin

Nisan Tezleri

115   

V. İ. Lenin

April Theses [English]

116   

V. İ. Lenin

Marksizm ve Ayaklanma

117   

V. İ. Lenin

Marxism and Insurrection [English]

118   

V. İ. Lenin

Devlet  ve  Devrim

119   

V. İ. Lenin

Kâhince Sözler

120   

V. İ. Lenin

Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

121   

V. İ. Lenin       Oportünizm ve İkinci Enternasyonalin Çöküşü

122   

V. İ. Lenin       II. Enternasyonalin İflası (Batkısı)

123   

V. İ. Lenin

      Kurucu Meclis Üzerine Tezler

124   

V. İ. Lenin       Vandervelde'in Devlet Üzerine Yeni Bir Kitabı

125   

V. İ. Lenin

      Proleter Devrim ve Dönek Kautsky

126   

V. İ. Lenin

Devlet

127   

V. İ. Lenin

Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

128   

V. İ. Lenin Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi-Politika

129   

V. İ. Lenin

Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler

130   

V. İ. Lenin "Sol"   Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı

131   

V. İ. Lenin

Az Olsun, Temiz Olsun

132   

V. İ. Lenin

Marx-Engels-Marksizm

133   

V. İ. Lenin Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

134   

V. İ. Lenin Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

135   

V. İ. Lenin:Tarımda Kapitalizm Gelişmesi

136   

V. İ. Lenin:Tarım Sorunu ve "Marx'ın Eleştirmenleri"

137   

V. İ. Lenin:Tarım Sorunları-I

138   

V. İ. Lenin:İşçi Sınıfı ve Köylülük

139   

V. İ. Lenin:Rus Sosyal-Demokrasisinin Tarım Programı

140   

V. İ. Lenin:Aynî Vergi Üzerine

141   

V. İ. Lenin:Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

142   

V. İ. Lenin:Program Taslağımızın Eleştirisine Yanıt

143   

V. İ. Lenin:İsçi Partisinin Tarım Programının Yeniden Gözden Geçirilmesi

144   

V. İ. Lenin:Yoksul Köylülere

145   

V. İ. Lenin:Küçük-Burjuva Sosyalizmi ve Proleter Sosyalizmi

146   

V. İ. Lenin

Nisan   Tezleri   ve   Ekim   Devrimi

147   

V. İ. Lenin Sosyal-Şovenistlerin Safsataları

148   

V. İ. Lenin Platonik Enternasyonalizmin Çöküşü

149   

V. İ. Lenin Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine

150   

V. İ. Lenin

Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

151   

V. İ. Lenin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

152   

J. Stalin: Diyalektik ve Tarihi Materyalizm

153   

J. Stalin: Kadrolar Üzerine

154   

J. Stalin: Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

155   

J. Stalin: Son Yazılar 1950-1953

156   

J. Stalin: Leninizmin İlkeleri

157   

J. Stalin: Marksizm ve Ulusal Sorun

158   

J. Stalin: Ulusal Sorun ve Leninizm

159   

Mao Zedung: Liberalizmle Mücadele

160   

Mao Zedung: Combat Liberalism [English]

161   

Mao Zedung: Çelişki Üzerine [Teori ve Pratik]

162   

Mao Zedung: Pratik Üzerine [Teori ve Pratik]

163   

Mao Zedung: Japonlara Karşı Gerilla Savaşında Strateji Sorunları

164   

Mao Zedung: Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları

165   

Mao Zedung: Uzatmalı Savaı Üzerine

166   

Mao Zedung: Yeni Demokrasi

167   

Mao Zedung: How to Differentiate The Classes in The Rural Areas [English]

168   

Mao Zedung: Çin Toplumunda Sınıflar Tahlili

169   

Mao Zedung: Seçme Eserler-I

170   

Mao Zedung: Seçme Eserler-II

171   

Mao Zedung: Seçme Eserler-III

172   

V. N. Giap: Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı

173   

V. N. Giap: Halk Savaşının Askeri Sanatı

174   

V. N. Giap: Halk Savaşı, Halk Ordusu

175   

Lee Lockwood: Castro Konusuyor

176   

Che Guevara: Gerilla Savaşı : Bir Yöntem

177   

Che Guevara: Gerilla Savaþý

178   

Che Guevara: Politik Egemenlik ve Ekonomik Bağımsızlık

179   

Che Guevara: Sosyalist Planlama

180   

Che Guevara: Sosyalizm ve İnsan

181   

Che Guevara: Latin-Amerika Gençliğine

182   

Che Guevara: Küba Devriminin İdeolojisini İncelemek İçin Notlar

183   

Che Guevara: Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi

184   

Che Guevara: Küba Bir İstisna mı, Yoksa Öncü mü?

185   

Che Guevara: Vietnam'la Dayanışma

186   

Che Guevara: Tricontinental'e Mesaj : "... İki, Üç Daha Fazla Vietnam

187   

Che Guevara: Bolivya Günlüðü

188   

Che Guevara: Savaş Anıları

189   

Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-I

190   

Mahir Çayan: Revizyonizmin Keskin Kokusu-II

191   

Mahir Çayan: Sağ Sapma, Devrimci Pratik ve Teori

192   

Mahir Çayan: Yeni Oportünizmin Niteliği Üzerine

193   

Mahir Çayan: Aydýnlýk Sosyalist Dergiye Açık Mektup

194   

Mahir Çayan: Yayın Politikamız

195   

Mahir Çayan: Devrimde Sınıfların Mevzilenmesi

196   

Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim I

197   

Mahir Çayan: Kesintisiz Devrim II-III

198   

Mahir Çayan: Diğer Yazılar

199   

İlker Akman: Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz

200   

THKP-C/HDÖ: Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I

201   

THKP-C/HDÖ: THKP ve THKC Devrim Programları

202   

THKP-C/HDÖ: THKP-C ve 15 Yıl

203   

THKP-C/HDÖ: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi ve Devrimci Taktiğimiz

204   

THKP-C/HDÖ: Marksizm-Leninizm Bir Dogma Değil, Eylem Kılavuzudur-III

205   

THKP-C/HDÖ: Ulusal Sorun Üzerine

206   

THKP-C/HDÖ: THKP-C/HDÖ Ankara Davası Savunması

207   

THKP-C/HDÖ: Revizyonizmin Revizyonu

208   

THKP-C/HDÖ: Gramsci Üzerine

209   

THKP-C/HDÖ: Oligarşi Nedir?

210   

THKP-C/HDÖ: "Yeni" Oportünizm Üzerine

211   

THKP-C/HDÖ: Rus Devriminden Çıkan Dersler

212   

Kurtuluþ Cephesi: Kurtuluş Cephesinden Seçmeler

213   

G. Politzer: Felsefenin Başlangıç İlkeleri

214   

G. Politzer: Felsefenin Temel İlkeleri

215   

Nikitin: Ekonomi Politik

216   

Hançerlioðlu: Felsefe Ansiklopedisi

217   

Hançerlioðlu: Düşünce Tarihi

218   

Clausewitz: Savaş Üzerine

219   

R. Debray: Devrimde Devrim mi?

220   

J. Quartim: Regis Debray ve Brezilya Devrimci Hareketi

221   

C. Marighella: Marighella'nın Biyografisi

222   

C. Marighella: Devrimci Savaş Stratejisi Üzerine

223   

C. Marighella: BKP Yürütme Komitesine Mektup

224   

C. Marighella: Fidel Castro'ya Mektup

225   

C. Marighella: Carlos Marighella ile "Devrimci Savaş" Üzerine Görüşme

226   

C. Marighella: Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Eylemin İşlevi

227   

C. Marighella: Şehir Gerillasının Elkitabı

228   

Gaby Weber: Gerilla Bilanço Çıkarıyor

229   

Zubritski...: İlkel, Köleci ve Feodal Toplum

230   

Zubritski...: Kapitalist Toplum

231   

Maksim Gorki: Küçük-Burjuva İdeolojisinin Eleştirisi

232   

Alberto Bayo: Gerilla Nedir?

233   

W. J. Pomeroy: Marksizm ve Gerilla Savaşı

234   

TİB Broşürleri: Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekanizması (TİB Yayınları, No: 9)

235   

TİB Broşürleri: Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu (TİB Yayınları, No: 13)

236   

TİB Broşürleri: Gelir Dağılımı (TİB Resimli Eğitim Dizisi-8)

237   

P. Baran: Büyümenin Ekonomi Politiği

238   

P. Sweezy: Kapitalist Gelişim Teorisi


Ana sayfaya Dönüþ